ARTIKEL

Pesten op instagram

Kan cyberpesten strafbaar zijn? Dat kan!

Cyberpesten, of overlast of schade veroorzaken met boodschappen via het internet, is strafbaar als: de boodschappen verzonden zijn via een elektronisch middel, zoals het internet of sociaalnetwerksites; de dader de bedoeling had om zijn slachtoffer lastig te vallen of schade te berokkenen; én er contact was tussen de dader en het slachtoffer (artikel 145 §3bis van de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’).

Iemand beledigen met teksten of beelden

De dader moet iemand kwaad willen doen. De belediging moet publiek zijn. Dat betekent dat die gebeurt in een publieke ruimte zoals in de lijst hierboven.

Dit artikel kan ook gelden in de omgeving van sociale media.

seksueel suggestieve teksten of hashtags

Volgens artikel 383 is het strafbaar om teksten die strijdig zijn met de goede zeden tentoon te verspreiden,

De straffen zijn zwaarder als het slachtoffer minderjarig is (artikel 386 Sw.). De handelingen zijn strafbaar als ze in story’s op instagram verschijnen, ook in privé groepen.

Is een juridische benadering tegen cyberpesten wenselijk?

De vraag kan gesteld worden of het wenselijk is de juridische weg te bewandelen in cyberpestsituaties. Uiteraard zullen er situaties zijn die dermate ernstig zijn dat dit een gerechtvaardigde en noodzakelijke aanpak zal zijn. Vanaf 2020 kan de politie makkelijk de daders achterhalen en zijn er straffen tot 50.000€.